Informatie

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

1. Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof indien:   

-  wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

 een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

-  één maal per schooljaar worden verleend;

-  mag niet langer duren dan 10 schooldagen;

-  mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

2. Gewichtige omstandigheden

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandighede  n op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a. voor het voldoen aan de wettelijke verplichting, voor zover dit niet binnen de lesuren kan geschieden;

b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;

d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad; duur in overleg met de directeur;

e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;

f. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;

g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

 

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemente te worden voorgelegd.

Verlof indien:

de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

De verantwoordelijkheid voor het thuishouden van uw kind ligt geheel bij u als ouder(s)/verzorger(s). De locatiedirecteur is verplicht om gevallen van ongeoorloofd verzuim te melden bij de ambtenaar voor leerplichtzaken. 

 

Download hier het formulier om verlof aan te vragen. 

 

 

 

Zoeken

November 2017
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30